Voorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.skylock.be en op de mobiele applicatie Skylock beschikbaar op zowel IOS als Android, eigendommen van het bedrijf Skyforce Cyber ​​​​Security SRL met maatschappelijke zetel te Avenue Louise, 272 te 1050 Brussel, RPM/BTW BE(0)537.550.046.

Voorwerp van de dienst

Skylock is een platform voor de veilige opslag, classificatie en verzending van digitale documenten, ook wel een “digitale kluis” genoemd.
Het platform is gereserveerd voor professionele gebruikers met een zakelijk nummer, die de gebruiksvoorwaarden accepteren.
Registratie op het Skylock-platform geeft de gebruiker toegang tot een beveiligde opslagruimte (de digitale kluis) waarmee hij kan uploaden ( verzenden), downloaden, opslaan, classificeren en delen van computerbestanden. De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van deze bestanden.
De opgeslagen bestanden worden versleuteld met een persoonlijke en unieke sleutel. De gebruiker is de enige beheerder van het account dat hij heeft aangemaakt. Skylock heeft dus geen zicht op de inhoud van de bestanden die door de gebruiker worden opgeslagen. Tijdens de eerste registratie ontvangt de gebruiker per e-mail een herstelsleutel die de enige manier is om zijn account te herstellen in geval van een probleem met het Itsme-identificatiesysteem.
Deze sleutel moet daarom zorgvuldig door de gebruiker worden bewaard.
Het platform biedt een documentclassificatieservice door een of meer classificatiebomen aan te bieden.
De gebruiker blijft vrij om een van de voorgestelde boomstructuren te kiezen of zijn bestanden naar eigen goedkeuren te classificeren.
Het platform biedt ook een dienst voor bestandsoverdracht aan een derde partij. De gebruiker kan ervoor kiezen om één of meerdere opvolgers, ontvangers van de bestanden aan te wijzen in geval van niet-gebruik van het platform voor een bepaalde periode. Dit is geen verplichting, het blijft een optie die verzending mogelijk maakt, bijvoorbeeld in geval van overlijden.
De gebruiker bepaalt een periode van inactiviteit. Dit is de periode waarin de gebruiker verondersteld wordt om minimaal één keer verbinding te maken. Als de gebruiker gedurende deze periode niet beschikbaar is en niet inlogt voor het einde van deze periode, ondanks de verschillende herinneringen, staat de persoonlijke ruimte van de opvolgers voor hen open en kunnen ze er toegang toe krijgen. De gebruiker stelt als opvolger een herinneringsperiode vast die direct gekoppeld is aan de periode van inactiviteit. Om te voorkomen dat bestanden toegankelijk worden gemaakt voor opvolgers wanneer dat niet nodig is, worden op de gekozen tijdstippen herinneringen naar de gebruiker gestuurd om hem te vragen in te loggen en zo de periode van inactiviteit opnieuw in te stellen. De gebruiker kan naar eigen goedkeuring het interval tussen de herinneringen kiezen, maar het is raadzaam om voldoende herinneringen te verstrekken.
De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor de eventuele overdracht van de bestanden aan een opvolger. Skylock aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de overdracht van documenten aan een opvolger.
Skylock garandeert niet de geschiktheid van de digitale kluis voor enig ander doel dan de veilige opslag van gebruikersgegevens.
Skylock behoudt zich het recht voor om de functionaliteiten en gebruiksvoorwaarden van de digitale kluis. Wijzigingen worden per e-mail gecommuniceerd met een meldingstermijn van 7 kalenderdagen.

Hosting en onderhoud van het platform.

Skylock zorgt voor veilige hosting en onderhoud van het platform.
Skylock stelt de gebruiker in staat om computerbestanden die de gebruiker eerder heeft geselecteerd online te uploaden naar hun digitale kluis (via een snelle internetverbinding of een ander netwerk dat het IP-protocol gebruikt) een apparaat waarmee hij verbinding maakt en om deze bestanden op elk moment te verwijderen of te downloaden.
Het platform is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk.
Skylock behoudt zich het recht voor om de inhoud te beperken die kan worden opgeslagen in om de risico’s van ongepast of overmatig gebruik van het platform te beperken.
Skylock implementeert redelijke middelen om veilige toegang tot het platform te garanderen en te beschermen tegen de risico’s van cyberaanvallen (inbraak, virus, hacking, enz.).
In geval van onderhoud kan Skylock echter de volledige of gedeeltelijke toegang tot het platform tijdelijk opschorten. Voor zover mogelijk zullen deze onderbrekingen vooraf aan de gebruiker worden gecommuniceerd.
Als het platform ontoegankelijk zou zijn om redenen buiten de macht van Skylock, zal deze laatste alle nodige middelen inzetten om de toegang binnen een redelijke termijn te herstellen.
Skylock kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de transmissie werd verhinderd of verstoord door een gebeurtenis buiten haar wil, zoals de wijziging van de software of de computeromgeving van de gebruiker als gevolg van ongevallen van welke aard dan ook, stroomuitval, storing of onderbreking van de telecommunicatie netwerk, onderbreking van de internettoegang, wijziging van de computerconfiguratie door een derde partij, enz.

Registratie en login op het platform.

Tijdens de eerste verbinding moet de gebruiker zich registreren om zijn digitale kluis te kunnen activeren.
Om te registreren, moet u uw bedrijfsnummer, voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres invoeren.
Dan zal het platform hem vragen om verbinding te maken met de Itsme-applicatie. Alle volgende verbindingen zullen worden gemaakt via de Itsme-applicatie.
De gebruiker verbindt zich ertoe authentieke informatie te verstrekken op het moment van registratie en hij zal er ook voor zorgen dat zijn gegevens worden bijgewerkt zodat deze authentiek blijven.
De gebruiker moet beschikken over de rechtsbevoegdheid om het bedrijf waarvoor hij zich registreert te binden.
Skylock behoudt zich het recht voor om een registratie te verwijderen van een gebruiker die niet de rechten heeft om een BTW-nummer te binden.
Toegang tot het platform vereist het gebruik van compatibele apparaten (Smartphones, tablets, desktops of laptops) waarvan het besturingssysteem regelmatig wordt bijgewerkt.

Telefonische technische ondersteuning

Telefonische technische assistentie wordt verleend van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur, met uitzondering van feestdagen.
De gebruiker kan een beroep doen op deze assistentie voor elk probleem of elke vraag die verband houdt met het gebruik van het digitale kluisplatform.
Telefoongesprekken met hotline en klantenservice worden opgenomen, wat de klant uitdrukkelijk accepteert.

Gebruikersverantwoordelijkheid

De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud die hij uploadt naar de digitale kluis.
Hij verbindt zich ertoe geen enkel bestand met illegale inhoud op het platform te uploaden, downloaden, op te slaan en te delen. Hij verbindt zich er ook toe geen enkel bestand op te laden en op te slaan dat het platform technisch zou kunnen schaden.
Dankzij het Skylock-platform heeft de gebruiker de mogelijkheid om aan andere gebruikers van zijn keuze (zijn opvolgers) toegang te verlenen en dus zijn gegevens te verzenden (bestanden, wachtwoorden). Elk misbruik zal worden gesanctioneerd door beëindiging van de toegang tot het Skylock-platform.

Aansprakelijkheid van Skylock

Skylock verbindt zich ertoe alle redelijke middelen te gebruiken om de inhoud die door de gebruiker is opgeslagen en de verzending ervan via het platform te beveiligen.
Skylock herinnert de klant eraan dat geen enkel beveiligingsapparaat absolute bescherming biedt tegen virussen en indringers.
Het is daarom verstandig om regelmatig back-ups te maken op een externe harde schijf.
Skylock verbindt zich ertoe al zijn middelen aan te wenden om de diensten van de Klant onder optimale omstandigheden te verzekeren, behalve in het geval dat een onderbreking van de dienst uitdrukkelijk wordt gevraagd door een bevoegde gerechtelijke autoriteit.

In geval van een klacht met betrekking tot een storing of ramp, moet de Klant Skylock per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte brengen binnen de 48 uur na de datum waarop hij kennis heeft gehald van de feiten, op straffe van verval.

Skylock is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gelede schade door oneigenlijk gebruik van het platform. Skylock is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik door derden (opvolgers) van de bestanden die door de gebruiker zijn gedeeld tijdens hun verzending.

Skyforce aanvaardt alleen een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

De aansprakelijkheid van Skylock is beperkt tot de bedragen gedekt door de door Skylock afgesloten verzekering, of indien de verzekering niet mocht ingrijpen, tot een maximum bedrag van 1.000 euro.

Prijzen en gebruiksduur van het platform

De prijs voor het gebruik van het platform varieert afhankelijk van de duur en de gekozen opslagcapaciteit.
In eerste instantie biedt Skylock gratis gebruik van het platform voor een periode van een jaar en voor een opslagcapaciteit van 1 GB.
De huidige tarieven worden vervolgens weergegeven op de pagina Tarieven van de website.
Als onderdeel van een betaald abonnement kan de gebruiker dit abonnement beëindigen met een opzegtermijn van één maand, per aangetekende post of per e-mail met ontvangstbevestiging van ontvangst. Bij gebreke hiervan wordt het abonnement stilzwijgend voortgezet voor opeenvolgende periodes van een jaar.
In het geval van gratis toegang behoudt Skylock zich altijd het recht voor om de service van het platform stop te zetten.
Skylock behoudt zich het recht voor om het abonnement in te trekken. aanbod van gratis gebruik van de Digitale kluis. Skylock zal de gebruiker op de hoogte stellen van zijn beslissing met een opzegtermijn van ten minste drie maanden, per e-mail. Een dergelijke beslissing kan niet onder de verantwoordelijkheid van Skylock vallen. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor het herstel door de inhoud te downloaden voor het sluiten van de digitale kluis.

Privacybeleid

Skylock verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te respecteren van de persoonlijke informatie die wordt verzameld en waartoe het toegang heeft. Skylock voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016. Persoonsgegevens mogen alleen worden gebruikt voor doeleinden die zowel legitiem als noodzakelijk zijn (Art. 6 AVG). Skylock nodigt u uit om het AVG-conforme privacybeleid op haar website te lezen

Scroll naar boven